WISP.PL Sieci bezprzewodowe - Dystrybutor sprzętu sieciowego
Język:
Waluta:
Szukasz najlepszej oferty? Zadzwoń 0 801 003 092 Menu

Poufność i bezpieczeństwo transakcji

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy restrykcyjne wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się zakupami w Allnet Sp. z o.o. Sp.k.

Pragniemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Allnet Sp. z o.o. Sp.k. Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Allnet Sp. z o.o. Sp.k. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Ciebie oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas jako Administratora do przetwarzania tych danych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest:
Allnet Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dębowa 2A
44-237 Bełk
NIP: 642-315-64-22
REGON: 241888846
Nr KRS: 0000379258 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem: Allnet Sp. z o.o. Sp.k., ul. Dębowa 2A, 44-237 Bełk, lub mailowo pod adresem iodo@wisp.pl

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w trakcie zakładania konta w naszym sklepie internetowym a także później w wyniku przeprowadzania procesu sprzedaży, dokonowania przez nas zakupu jako czynności cywilno-prawnej, otrzymywania od Ciebie zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą. Datą pozyskania danych jest data dokonania w/w czynności.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, adres doręczenia przesyłek, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, adres IP z którego dokonano rejestracji / złożono zamówienie.

Wszystkie te dane osobowe należą do kategorii danych osobowych niewrażliwych.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane:
 • w celu zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacji na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO
 • w celu wykonania obowiązków prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • w celu ochrony praw Allnet Sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych
 • w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Allnet Sp. z o.o. Sp.k. na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO
 • w celu przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Ciebie osobnych zgód. Podstawą prawną jest tu uzasadniony interes Allnet Sp. z o.o. Sp.k. na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym polityce:
 • podmiotom, z którymi Allnet Sp. z o.o. Sp.k. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Allnet Sp. z o.o. Sp.k. przewidzianych prawem, ochrony praw Allnet Sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Allnet Sp. z o.o. Sp.k. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych i RODO
 • w szczególności Allnet Sp. z o.o. Sp.k. może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom takim jak: spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy windykacyjne, firmy, z którymi współpracujemy w celu hostowania sklepu internetowego oraz poczty e-mail. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Allnet Sp. z o.o. Sp.k. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Allnet Sp. z o.o. Sp.k.
 • organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?


Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania przetwarzania danych osobowych naszych kontrahentów, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko wybrane i odpowiednio przeszkolone osoby z personelu Allnet Sp. z o.o. Sp.k., którzy podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony danych osobowych. Nasze systemy IT spełniają standardy ochrony danych osobowych. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) jak również wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Allnet Sp. z o.o. Sp.k. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Twoich i Allnet Sp. z o.o. Sp.k.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto masz prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania informacji, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Na żądanie dostarczymy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócisz się do nas, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 • sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 • usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a Allnet Sp. z o.o. Sp.k. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • sprzeciwu - w pewnych okolicznościach masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a na Allnet Sp. z o.o. Sp.k. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych
 • przenoszenia danych osobowych - pod pewnymi warunkami masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, przetwarzane przez Allnet Sp. z o.o. Sp.k. oraz masz prawo przesłać te dane innemu podmiotowi

Newsletter?


W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od nas, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Allnet Sp. z o.o. Sp.k.

Dane pozyskiwane automatycznie przy korzystaniu z platformy internetowej wisp.pl

Logi systemowe

System informatyczny, z którego korzysta wisp.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z wisp.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, lokalizacji czy adresu wejścia na wisp.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji wisp.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez klienta i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Pliki cookies zwane popularnie "ciasteczkami"

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Platforma wisp.pl wykorzystuje technologię „cookies”, w celu rozpoznania Ciebie i dostosowania wisp.pl do Twoich potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane do:
 • zapamiętywania zalogowania
 • zapamiętania zawartości Twojego koszyka
 • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania wisp.pl
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania wisp.pl
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie wisp.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Niestety w przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies pochodzących z wisp.pl nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszej platformy.

Google Analytics i profilowanie

Na naszej platformie wisp.pl wykorzystujemy technologię Google Analytics w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby: dopasować treści reklam przedstawianych Tobie w internecie do Twoich potrzeb i preferencji, dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi. Podstawą prawną dopasowywania treści reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia marketingu własnego Allnet Sp. z o.o. Sp.k. oraz pomiarów i udoskonalania naszej strony na ich podstawie jest tzw. uzasadniony interes administratora na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz klikając w przycisk „zgadzam się”, znajdujący się w wyskakującym komunikacie na stronie głównej lub w swoich preferencjach w panelu klienta po zalogowaniu. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Po jej cofnięciu, witryna nie będzie korzystała z technologii Google Analytics.

Dane pozyskane za pomocą Google Analytics nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Ciebie w procesie rejestracji i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, profilowania reklam i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania platformy wisp.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w wisp.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Linki do innych stron

Allnet Sp. z o.o. Sp.k. bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikujemy zamieszczanie na naszej platformie wisp.pl linków do innych stron internetowych. Allnet Sp. z o.o. Sp.k. nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron, dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Postanowienia końcowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatnoAllnet Sp. z o.o. Sp.k., ul. Dębowa 2A, 44-237 Bełk, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 721 86 73 lub pod adresem e-mail: iodo@wisp.pl.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej polityki zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Cię o wprowadzanych zmianach na adres e-mail podany przy rejestracji konta na naszej platformie.

Poprzednia wersja polityki prywatności jest dostępna tutaj.